SkattejuridikVad är rätt i skattejuridiken?

Skattejuridiken handlar om de rättsregler som styr beskattningen, allt från vad som skall stå i deklarationerna till hur en viss skattefråga avgörs av domstol.

En hel del skattefrågor har klara svar, andra inte. Rättsutvecklingen i Sverige, inom EU och internationellt gör att skatterätten är i ständig utveckling i en föränderlig värld.

Därför är forskning i skatterätt så intressant och viktig. Nya problem kräver nya svar.

Jag forskar och undervisar i skatterätt samt hjälper till att utreda svårare skatterättsliga frågor.

Anders Hultqvist

prenumerera Prenumerera på nyheter

Aktuellt

28 september 2018

Avdrag för klimatkompensation - igen!

Till skillnad mot Saltå Kvarn-målet (HFD 2014 ref 62) fick Arla i HFD:s avgörande 2018-06-29 (mål nr 4428-17) avdrag för klimatkompenserande utgifter. Skillnaderna mellan omständigheterna i målen är inte stora, men avgörande var enligt HFD att Arla informerade om klimatkompensationen i sin marknadsföring. Är förklaringen så enkel eller var det en svängning i praxis? Det finns anledning att närmare granska förutsättningarna för avdragsrätt i näringsverksamhet. Läs mer om domen och avdragsbestämmelserna i min kommentar i Blendow Lexnova.

21 september 2017

Förbättrad granskning av regelgivning

Idag hölls ett Riksdagsseminarium, Ett starkare Regelråd - så kan riksdagen styra mot kostnadseffektivare regler, om förbättrad granskning av regelgivning och dess konsekvenser, alltså såväl lagstiftning som föreskrifter som meddelas av Regeringen eller myndigheter. Det finns redan idag krav på konsekvensutredningar för samtliga dessa former att skapa nya regler, men problemet är att Regelrådets granskning visar att dessa utredningar i hälften eller t.o.m. mer än hälften av fallen inte uppfyller kraven för att kunna godkännas.

Under seminariet diskuterades därför vad som göras för att komma tillrätta med bristerna. Förutom ökat stöd till kommittéväsendet och en bra manual för Regeringskansliet, som kommer i dagarna från Tillväxtverket, diskuterades också hur Regelrådets roll kan stärkas och om det är möjligt att införa ett krav på komplettering och återremittering av bristfälliga konsekvensutredningar. Även granskning av reglernas struktur och utformning borde kunna ske den vägen.

Till grund för diskussionen låg  Näringslivets Regelnämnds (NNR) rapport i ämnet och min promemoria om de konstitutionella och övriga rättsliga förutsättningarna. 


09 september 2017

Nya regler om begränsning av ränteavdrag

I juni i år presenterades ett förslag till nya skatteregler för företagssektorn, som i allt väsentligt handlar om nya ränteavdragsbegränsningsregler samtidigt som bolagsskattesatsen föreslås sänkas från 22 till 20 procent. Förslaget har skickats ut på remiss till den 26 september och innehåller två alternativa förslag till generell avdragsbegränsning för att komma till rätta med internationellt skattekringgående (BEPS, Base Erosion Profit Shifting). Ränta ska bara få dras av upp till en viss gräns, antingen 35 procent av EBIT (resultatet före ränta och skatt) eller 25 procent av EBITDA (resultat före ränta, skatt och avskrivningar). Det kombineras sedan med specialregler om finansiell leasing och hybridsituationer. Poängen med att gå över till mer generella regler är också att komma från den sedan 2009 införda vaga lagstiftningen om begränsning av ränteavdrag i 24 kap. 10 a - 10 f §§ inkomstskattelagen, men den förslås att behållas om än något modifierad för att få ett snävare tillämpningsområde, nu benämnd riktad ränteavdragsbegränsning.

Förslaget om en generell ränteavdragsbegränsning ligger i linje med de internationella överenskommelser som ingåtts inom ramen för OECD/G20:s BEPS-samarbete, men det gör inte förslaget att också behålla dagens ränteavdragsbegränsningsregler som modifieras något. Dessa regler har mött stark kritik, även av EU-kommissionen. I min kommentar i Blendow/Lexnova, Skatterätt, augusti 2017, analyseras denna del av förslaget. Läs artikeln här.


27 juni 2017

IFA-rapport om utvärdering av BEPS

IFA-kongressen i Rio de Janeiro 2017 har Utvärdering av BEPS som ett av sina huvudämnen. Det internationella samarbetet under ledning av OECD resulterade 2015 i rapporter om 15 åtgärdspunkter för att komma till rätta med BEPS (Base Erosion Profit Shifting).

Nu pågår implementering av de föreslagna åtgärderna världen över och på IFA-kongressen kommer det att diskuteras hur detta stora arbete organiserats och gått till samt hur väl det tas emot i olika delar av världen. Den svenska nationalrapporten är skriven av professor Bertil Wiman och mig och finns nu att ladda hem här.

De konstitutionella och praktiska aspekterna av implementeringsarbetet har analyserats och diskuterats av oss i en tidigare artikel.


13 april 2017

Subsidiaritetsinvändning mot C(C)CTB

Sveriges riksdag gjorde, tillsammans med flera andra medlemsstaters parlament (Irland, Danmark, Holland, Malta, Luxemburg och i viss mån Storbrittannien), subsidiaritetsinvändning mot EU-förslaget om gemensamma regler för företagsbeskattningen (CCTB och CCCTB). En artikel om den svenska diskussionen har publicerats i Lexnova (ladda hem här).

 

| Nästa sida >>